INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

                                                              W KLUBIE MRS.SPORTY ZABRZE

Przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani danych osobowych zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”(Dz.Urz. UE L 119, s. 1)  - dalej RODO

Nie ma konieczności kontaktować się z Mrs.Sporty ani wypełniać dodatkowych dokumentów. Wystarczy zapoznać się z informacją poniżej.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani danych osobowych jest firma DARO FP Dariusz Dobrucki z siedzibą w Zabrzu 41-800 ul. F. Roosevelta 20D, NIP 648-162-23-90, REGON 243312040 – dalej Mrs.Sporty

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

   

 • telefonicznie + 48 506 311 024
 • pod adresem e-mail:  club664@club.mrssporty.pl;
 • elektroniczny formularz dostępny na naszej  stronie internetowej www.mrssporty.pl/club/zabrze/;
 • pisemnie na adres DARO FP Dariusz Dobrucki ul. Roosevelta 20 D, 41-800 Zabrze;
 • w klubie Mrs.Sporty Zabrze, ul. Roosevelta 20 D, 41-800 Zabrze;
 •  

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA

   

 • zawarcie umowy świadczenia usług w klubie sportowym Mrs.Sporty – realizacja obowiązków prawnych ciążących na Mrs.Sporty:           niezbędność, przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, zgoda na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia;
 • realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego, wynikających m.in. z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości;
 • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami w związku z zawartą umową – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Mrs. Sporty;
 • badania satysfakcji ze świadczenia usług – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Mrs. Sporty;
 • marketing bezpośredni usług i produktów – realizowanie prawnie uzasadnionych interesów Mrs. Sporty  oraz dodatkowo zgoda w odniesieniu do elektronicznego oraz telefonicznego kanału komunikacji.
 •  

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

   

 • podmioty świadczące usługi m.in. księgowo finansowe i podatkowe, informatyczne i telekomunikacyjne, z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek,  doradcze, kontrolne, prawne i windykacyjne;
 • podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa – np. sądy i organy administracji państwowej.
 • PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI  OBSZAR GOSPODARCZY
 • Mrs.Sporty nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 •  

 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

   

 • w związku z realizacją obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego – do czasu wygaśnięcia obowiązku;
 • w związku z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami w związku z zawartą umową – do czasu przedawnienia tych roszczeń;
 • w związku z badaniem satysfakcji ze świadczenia usług – do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub wniesienia przez Panią sprzeciwu;
 • w związku z marketingiem  bezpośrednim usług i produktów – do czasu zgłoszenia przez Panią sprzeciwu lub wycofania zgody.
 •  

INFORMACJA O WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

   

 • podanie danych w celu zawarcia umowy świadczenia usług jest dobrowolne, ale niezbędne do jej zawarcia, a następnie jej wykonania; bez podania danych osobowych, w tym dotyczących zdrowia, nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy;
 • podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego  jest dobrowolne  - nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy.
 •  

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

   

 • w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani określone prawa, w tym: prawo do dostępu do Pani danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia – zgodnie z przepisami określonymi w RODO.
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów ma Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingu bezpośredniego; po otrzymaniu sprzeciwu przetwarzania danych w celach co do których złożony został sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 • w zakresie, w jakim podstawa przetwarzania danych osobowych jest zgoda ma Pani prawo do jej wycofania w dobrowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • przysługuje Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów prawa o ochronie danych osobowych.  
 •  25. maja 2018 r.
Zamknij menu