JESTEŚMY GOTOWI NA RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W KLUBIE MRS.SPORTY SASKA KĘPA

Szanowna Klubowiczko,

przesyłamy informacje dotyczące zmiany przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Zmiany te wynikają z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem Pani danych osobowych jest Anna Sobolewska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ducalko Anna Sobolewska ul.Saska 105,     03-914 Warszawa, tel.725-77-50-80, 22 616-35-04 NIP 113-041-92-64

Odbiorcą danych osobowych Klubowiczki jest Klubowiczka, Mrs. Sporty, ONFIT Systems Germany GmbH (c/o Mrs. Sporty GmbH, Helmholtzstraße 2-9 10587 Berlin), osoby przetwarzające dane dla Mrs. Sporty w celach księgowych, świadczenia usług prawnych oraz osoby świadczące pracę na rzecz Mrs.Sporty na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego w celu wykonania Umowy o członkostwo.

Dane osobowe Klubowiczki przetwarzane są w celu prawidłowego wykonania Umowy o członkostwo oraz w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj.: (i) na podstawie (wyraźnej) zgody osoby, której dane dotyczą lub (ii) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, lub (iii) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora danych osobowych jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, a także obrona przed roszczeniami;

Przetwarzanie danych osobowych Klubowiczki w innych celach niż wskazane w pkt 5 odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Klubowiczki i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

Dane osobowe Klubowiczki będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy o członkostwo oraz okres w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem Umowy o członkostwo, a także do realizacji celów określonych w wyrażonej zgodzie, jak również po wygaśnięciu Umowy w zakresie realizacji celów marketingowych do momentu zgłoszenia sprzeciwu.

Klubowiczka posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy się zwrócić do administratora danych osobowych na jego adres lub wysłać wiadomość drogą e-mail (podane na początku Umowy o członkostwo).

Klubowiczka ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

13. czerwca 2018 r.
Zamknij menu