REGULAMIN BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z KLUBU SPORTOWEGO MRS. SPORTY W OKRESIE WYSTĘPOWANIA KORONAWIRUSA

W trosce o zdrowie Naszych Klubowiczek, personelu Klubu, jak również osób w Naszym otoczeniu, w celu dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych organów państwowych, korzystanie z usług klubu sportowego Mrs.Sporty w okresie występowania koronawirusa odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.  

 

 

REGULAMIN BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z KLUBU SPORTOWEGO MRS. SPORTY

W OKRESIE WYSTĘPOWANIA KORONAWIRUSA

 

 

PODEJRZENIE ZAKAŻENIA

Klubowiczka nie może skorzystać z usług Klubu i powinna poinformować personel Klubu, jeśli:

   

 • obserwuje u siebie objawy choroby zakaźnej – w tej sytuacji Klubowiczka powinna udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej,
 • jest objęta kwarantanną lub izolacją,
 • miała w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
 •  

   

 1. Personel Klubu może zbadać temperaturę ciała Klubowiczki za pomocą bezdotykowego termometru za jej zgodą lub może umożliwić Klubowiczce samodzielne zbadanie temperatury.
 2. Jeśli u Klubowiczki wystąpią niepokojące objawy choroby podczas korzystania z Klubu powinna:
 3.  

   

 • jak najszybciej zakończyć trening,
 • poinformować personel Klubu,
 • udać się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego.
 •  

 

ZASADY OGÓLNE

   

 1. Przy wejściu do Klubu oraz każdej sali (w przypadku oddzielnych sal do ćwiczeń) umieściliśmy informację o maksymalnej liczbie Klubowiczek.
 2. Na podłodze znajdują się wyznaczone strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości.
 3. Na terenie Klubu nie mogą przebywać osoby towarzyszące, które nie są Klubowiczkami.
 4. W miarę możliwości przyjdź do Klubu od razu w stroju sportowym. Ograniczysz w ten sposób kontakt z innymi osobami w szatni.
 5. Postaraj się nie zabierać ze sobą dużej liczby rzeczy, ogranicz je do niezbędnego minimum. 
 6. Obowiązkowo weź ze sobą ręcznik, by móc z niego korzystać w trakcie treningu.
 7. W czasie pobytu w Klubie staraj się nie korzystać lub ograniczyć do minimum korzystanie z telefonu komórkowego.
 8. Użyj zgięcia ręki przy kichaniu i kaszleniu.
 9. Jeżeli istnieje taka możliwość unikaj dojazdów do Klubu środkami komunikacji publicznej. Spacer do Klubu może stanowić rozgrzewkę przed treningiem.
 10.  

 

WEJŚCIE DO KLUBU

   

 1. Niezwłocznie po wejściu do Klubu zdezynfekuj ręce płynem znajdującym się przy wejściu.
 2. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne również:
 3.  

   

 • w recepcji, 
 • przy wyjściu z toalet,
 • przy wyjściu z każdej sali do ćwiczeń (w przypadku oddzielnych sal do ćwiczeń),
 • przy każdej strefie treningowej.
 •  

PAMIĘTAJ: Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się  utrzymywanie czystości rąk - ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone).

Zostały ustalone przerwy techniczne w ciągu dnia na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń Klubu.

 

OBSŁUGA PRZY RECEPCJI

   

 1. Podchodź do recepcji pojedynczo, zachowując dystans 2 m od osoby stojącej przed Tobą oraz od personelu Klubu. 
 2. Przy recepcji zachowaj zasłoniętą twarz. 
 3.  

 

ZAPISY NA TRENING

   

 1. Na zajęcia prowadzone są zapisy telefoniczne lub osobiste w recepcji Klubu.
 2. Niezarejestrowane Klubowiczki będą wpuszczane na zajęcia wyłącznie w sytuacji, gdy będą wolne miejsca.
 3. Klubowiczki spóźnione na zajęcia będą mogły w nich uczestniczyć w sytuacji, gdy nie zostanie przekroczona liczba Klubowiczek na tych zajęciach. 
 4. W przypadku dwukrotnej nieobecności na zajęciach zarejestrowanej Klubowiczki nie będzie miała ona możliwości zapisania się na zajęcia przez trzy kolejne dni. Oznacza to, że jej uczestnictwo w zajęciach w tych dniach będzie możliwe w sytuacji, gdy zarejestrowana Klubowiczka nie przyjdzie na zajęcia albo nie zapisze się maksymalna liczba dopuszczalnych Klubowiczek.
 5.  

 

KONSULTACJE

   

 1. Indywidualne konsultacje z trenerem odbywają są za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie lub przez aplikację Skype. 
 2. Indywidualna konsultacja z trenerem umawiana jest z Klubowiczką telefonicznie.
 3. Klubowiczki samodzielnie dokonują pomiarów wagi oraz obwodów.
 4.  

 

TRENING

   

 1. Trening zostaje skrócony o rozciąganie, które możesz wykonać samodzielnie w domu na podstawie instrukcji udostępnionej przez personel Klubu.
 2. Pomiędzy ćwiczącymi Klubowiczkami powinien być zachowany odstęp minimum 1,5 m.
 3. Każda Klubowiczka musi posiadać własny ręcznik w trakcie treningu.  
 4. Podczas treningu staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 
 5. Zdezynfekuj używane urządzenie po zakończonym ćwiczeniu przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji.
 6. Po zakończonym treningu umyj ręce wodą z mydłem. 
 7. Postaraj się sprawnie opuścić Klub, aby zagwarantować przestrzeń dla innych Klubowiczek oraz umożliwić dezynfekcję powierzchni i wentylację pomieszczeń Klubu.
 8. Bezpośrednio przed opuszczeniem Klubu zdezynfekuj ręce płynem do dezynfekcji rąk.
 9.  

 

KORZYSTANIE Z SZATNI ORAZ PRYSZNICÓW

   

 1. Przy wejściu do toalety umieściliśmy informację o maksymalnej liczbie Klubowiczek.
 2. Umyj ręce wodą z mydłem przed i po skorzystaniu z toalety.
 3. Nie używaj suszarek nadmuchowych do rąk.
 4.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

 1. Regulamin ma odpowiednie zastosowanie do wszystkich osób przebywający w Klubie, w tym do potencjalnych klientów.
 2. Jeżeli należysz do osób z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 roku życia lub cierpiących na choroby przewlekłe, w tym otyłość), rozważ decyzję o korzystaniu z Klubu w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechaj korzystania z Klubu do czasu ustania zagrożenia epidemicznego. Możesz skorzystać z przerwy z członkostwie na podstawie umowy o członkostwo. W tym celu skontaktuj się z personelem Klubu.
 3. Klubowiczki, które w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, mogą zostać upomniane przez personel Klubu i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie Klubu ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Regulamin obowiązuje przez okres występowania koronawirusa, z którym związane są ograniczenia w prowadzeniu Klubu. 
 5. Klub zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany zaleceń ze strony organów, w tym w szczególności organów sanitarnych.
 6. Regulamin nie wyłącza stosowania innych postanowień umownych.
 7.  

 

Najbliższa stancja sanepidu: 

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

ul. Przybyszewskiego 10

 

 

Najbliższy szpital zakaźny: 

Szpital im. Biegańskiego

ul. Gen. Kniaziewicza 1/5

 

 

Tel. alarmowy 999 lub 112 

07. czerwca 2020 r.
Zamknij menu