REGULAMIN KONKURSU #POBAWSIĘZNAMI

§1 ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest REDA SPORT Renata Dachniewska , ul. Maratońska 109B, 94-007 Łódź, NIP: 729-149-16-89, REGON: 100447100 ("Organizator").

§2 PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

1. Udział w Konkursie jest możliwy tylko na warunkach uczestnictwa wymienionych w Regulaminie.

2. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tych osób, rozwiążą 14 zagadek a prawidłowe odpowiedzi przedstawią po powrocie do klubu Mrs.Sporty Łódź-Retkinia po otwarciu klubu („Uczestnik”).

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na 14 pytań i przedstawienie ich w formie pisemnej jednemu z pracowników klubu Mrs.Sporty Łódź- Retkinia.

4. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko kompletne zgłoszenia udziału w Konkursie dokonane z uwzględnieniem warunków określonych w Regulaminie.

5. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu.

6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełnia warunków określonych w Regulaminie lub który narusza warunki uczestnictwa wymienione w Regulaminie może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do nagrody.

7. Udział w Konkursie nie jest uzależniony od zakupu towarów lub usług.

§3 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która najpóźniej w dacie zgłoszenia udziału w Konkursie uzyskała pełnoletność.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni u Organizatora lub pozostający z nim w stosunku zlecenia lub umowy o dzieło oraz najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§4 PRZEBIEG KONKURSU

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie po ponownym otwarciu klubu Mrs.Sporty Łódź-Retkinia po zakończeniu zbiorowej kwarantanny.

2. Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia udziału w Konkursie.

3. Uczestnucy, którzy przedstawią prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe otrzymają nagrodę rzeczową („Nagroda”) w postaci NAGRODY NIESPODZIANKI.

4. Organizator Konkursu, w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia skontaktuje się z wyłonionymi Zwycięzcami mailowo lub telefonicznie.

5. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda przypadnie osobie fizycznej, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody, podanej w § 5. W takim przypadku, nagroda pieniężna, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz zostanie pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, warunkiem wydania Nagrody jest podanie Organizatorowi przez Zwycięzcę wszystkich danych niezbędnych do wypełnienia formularza koniecznego do odprowadzenia podatku.

8. W przypadku, gdy wyłoniony Zwycięzca w ciągu 5 dni od dnia otrzymania od Organizatora, w sposób określony w ust. 4 powyżej, informacji o wygranej, nie przekaże Organizatorowi Konkursu danych, o których mowa w ust 7 powyżej, traci prawo do Nagrody. W takiej sytuacji Organizator zastrzega możliwość przekazania Nagrody innemu wyłonionemu Uczestnikowi.

9. Przekazanie Nagrody Zwycięzcy nastąpi w drodze przekazania w klubie w terminie do 30 dni od podania przez Uczestnika danych, o których mowa w ust. 7 powyżej.

§5 NAGRODA

1. Nagrodami w Konkursie są:

     

  1. Gadżety Klubowe

  2. Voucher na trening z Koleżanką

  3.  

2. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.

3. Nagroda jest wydawana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości jej zamiany, w szczególności na ekwiwalent pieniężny.

§6 TERMIN ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać w terminie 14 dni od ponownego otwarcia klubu Mrs.Sporty Łódź-Retkinia

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie jest brane pod uwagę przy przyznawaniu Nagrody.

§7 ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

1. Dane osobowe oraz wszelkie informacje o Uczestnikach są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, ogłoszenia wyników, doręczenia Nagród, wysłania informacji związanych z Konkursem oraz dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie przez Uczestnika uniemożliwia otrzymanie przez niego Nagrody. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na swoją szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

2. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne ujawnienie, podczas ogłoszenia wyników Konkursu, na profilu Mrs. Sporty Polska znajdującym się na portalu społecznościowym Facebook, jego imienia i nazwiska lub nazwy, którą Uczestnik posługuje się na portalu społecznościowym Facebook.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.

2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na profilu klubu Mrs.Sporty Łódź- Retkinia znajdującym się na portalu społecznościowym Facebook.

3. Wszelkie pytania, uwagi lub skargi dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora pod adresem klub742retkinia@gmail.com.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa.

20. kwietnia 2020 r.
Zamknij menu