Regulamin konkursu Let's Dance

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin konkursu „Głosowanie” („Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie „Głosowanie” („Konkurs”). 

1.2. Organizatorem Konkursu „Głosowanie” jest 121 PR – Mrs.Sporty Sp. Z o.o., ul. Borkowska 20H, 05-077 Warszawa, NIP 113-286-82-79 

1.3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora, tj. w Warszawie przy ul. Borkowskiej 20 H.

1.4. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje, wyraził zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z punktem 5 poniżej, wyraził zgodę, iż w razie wygranej imię, pierwsza litera nazwiska oraz tytuł zdjęcia zostaną ogłoszone na stronie wskazanej w 1.3 powyżej, przenosi majątkowe prawa autorskie do dzieła utworzonego przez Użytkownika na polach eksploatacji określonych w punkcie 6 poniżej. 

1.5. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Uczestnicy poprzez przyznanie LIKE popierają wybrane video. Uczestnicy nie muszą być obywatelami Polski.  

2. CZAS TRWANIA KONKURSU  

2.1. Konkurs trwa od dnia 10.05.2017 do dnia 15.05.2017 r..  

3. UCZESTNICY KONKURSU  

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski, która może być fanem strony Mrs.Sporty na facebook.com. 

3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, pracownicy Mrs.Sporty , osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. 3.3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

4. ZASADY KONKURSU 

4.1. Zadanie konkursowe polega na wybraniu propozycji najlepszego filmu video Lets Move i przyznania mu Like.http://www.facebook.com.

4.2. Wysyłając zgłoszenie osoba wskazana w pkt 3.1, po akceptacji warunków o których mowa w 1.3 staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”). 

4.3. Czas nadesłania video jest rejestrowany przez stronę. 

4.4. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań, stawianych przez stronę, nie zostaną opublikowane lub zostaną z niej usunięte przez moderatorów. 

4.5. Zdjęcia dodawane w komentarzu przez Uczestnika nie mogą zawierać treści erotycznych, niecenzuralnych, ośmieszających, nieprzyzwoitych, naruszających powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszających godność osobistej, nawiązań do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych. Zdjęcia nie mogą również przestawiać nagości (ukazywać narządów płciowych). 

4.6. Wpisując komentarz w formie tekstowej bądź graficznej, Uczestnik zaświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do wyżej wymienionych, jak również jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem osoby przedstawionej na zdjęciu. W nadesłanych zgłoszeniach nie może być widoczne żadne logo, lub znak towarowy. Zgłoszenie, co do którego Organizator poweźmie wątpliwość, że może ono naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, nie będzie uwzględnione i zostanie usunięte. 

4.7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. 

4.8. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma za pomocą komentarza na stronie www.facebook.com. 

4.9. Jeden Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Konkursie, ale tylko jednokrotnie może wygrać Nagrodę w trakcie trwania całego Konkursu

4.10. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu, określonym w pkt. 2.1, spełniające warunki Regulaminu. 

4.11. Wpływ zadania konkursowego rejestrowany jest przez stronie www.facebook.com. Data i godzina wpływu odpowiedzi zadania konkursowego zostanie ustalona na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez stronie www.facebook.com.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE  

5.1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. a także na opublikowanie swojego imienia i pierwszej litery nazwiska na stronie internetowej o której mowa w punkcie 1.3 powyżej, dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody oraz nie będą przetwarzane do innych celów. 

5.2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Mrs.Sporty Sp. Z o.o.. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z Konkursem – przyznania i wydania nagrody. Administrator powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu w niezbędnym zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Uczestnicy maja prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

5.3. Imię i nazwisko Zwycięzcy deklarowane w jego profilu na Facebook.com zostanie zamieszczone na stronie www.facebook.com na co uczestnik wyraża zgodę przystępując do konkursu. Jeżeli Zwycięzca nie zgadza się na opublikowanie jego danych na ww. stronie powinien wysłać na pkurowska@mrssporty.com sprzeciw wobec zamieszczenia danych na ww. stronie. 

5.4. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie. 

5.5. Akceptując Regulamin uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie przysłanego zgłoszenia na stronie http://www.facebook.com. Uczestnik zamieszczający zgłoszenie za pomocą komentarza publikuje je na stronie http://www.facebook.com na własne ryzyko i we własnym imieniu, i ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich wynikające z zamieszczenia zgłoszenia na http://www.facebook.com, w szczególności praw autorskich.  

6. PRAWA AUTORSKIE I POZOSTAŁE WARUNKI PRAWNE  

6.1. W przypadku gdyby umieszczony na potrzeby Konkursu przez Uczestnika wpis na stronie http://www.facebook.com miał charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn zm), to znaczy będą przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, Uczestnik, umieszczając komentarz, udziela Polpharma nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji do tego utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronie internetowej o której mowa w punkcie 1.3 powyżej - wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową; 

b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy; 

c) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych; 

d) eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych; 

e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż mowa powyżej - publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; 

f) wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej itp.; 

6.2. W przypadku gdy w związku z wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik zamieści zdjęcie przedstawiające wizerunek Uczestnika, Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, w szczególności poprzez opublikowanie na stronie facebook.com/mrssporty 

7. INNE POSTANOWIENIA  

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora. 

7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub przerwy w działaniu sieci Internet, a także za opóźnienia w dostarczeniu, niedostarczenie lub uszkodzenie przesyłki z winy operatora pocztowego. 

7.3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. 

7.4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

7.5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator Konkursu. 

7.6. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: pkurowska@mrssportz.com 

9.7. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej. 

7.8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad Konkursu i treści niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków udziału w Konkursie i nie będzie naruszało podstawowej koncepcji Konkursu. 

7.9. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

7.10. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.)


01. kwietnia 2017 r.
Zamknij menu