REGULAMIN KONKURSU MRS.SPORTY ROKU 2018

                                                         § 1
                                     Organizator KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest Mrs. Sporty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Borkowska 20h, 05-077 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000473414, NIP: 1132868279, REGON 146833913 ("Organizator"), adres e-mail: kontakt@mrssporty.com.

                                                         § 2
                                     Przedmiot i cel konkursu

1. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Mrs.Sporty Roku oraz Klubowiczek Roku spośród członków klubów sportowych Mrs.Sporty („Klubowiczka”), które dokonają zgłoszenia udziału w Konkursie.

2. Klubowiczka zgłasza udział w Konkursie w klubie sportowym Mrs.Sporty, z którym zawarła umowę o członkostwo („Klub”) na specjalnym formularzu zgłoszeniowym, załączając do niego dwa swoje zdjęcia (zdjęcie przed zawarciem umowy o członkostwo w Klubie i aktualne zdjęcie) („Formularz zgłoszeniowy”). Sposób i termin zgłoszenia udziału w Konkursie określają poszczególne Kluby.

3. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko kompletne zgłoszenia udziału w Konkursie, z uwzględnieniem warunków określonych w Regulaminie.

4. Klubowiczka, która dokonała zgłoszenia udziału w Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który nie spełnia warunków określonych w Regulaminie może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej nagrody.

                                                         § 3
                                       UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Klubowiczkami ("Uczestnik Konkursu"), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uczestnikiem Konkursu może być niepełnoletnia Klubowiczka, pod warunkiem wyrażenia zgody przez jej prawnego opiekuna.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni u Organizatora lub pozostający z nim w stosunku zlecenia lub umowy o dzieło oraz najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

                                                         § 4                                                             

                                           Przebieg konkursu

1. Konkurs składa się z trzech etapów:

I. zgłoszenia udziału w Konkursie,

II. wyboru Klubowiczki Roku w każdym z Klubów,

III. wyboru Mrs.Sporty Roku („Finał”).

2. Spośród Uczestników Konkursu, którzy dokonali zgłoszenia udziału w Konkursie, w każdym Klubie w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 roku zostanie wybrana Klubowiczka Roku („Finalistka”) na zasadach określonych indywidulanie w każdym z Klubów.

3. Klub dokona zgłoszenia Finalistki do Finału w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@mrssporty.com, przesyłając wypełniony Formularz zgłoszeniowy.

4. Wyłonienie Mrs.Sporty Roku spośród Finalistek nastąpi w drodze głosowania na stronie internetowej www.mrssporty.pl/wybory-mrssporty-roku-2018/

5. Pod uwagę zostaną wzięte wyłącznie głosy oddane w dniach 17 − 30 września 2018 r.

6. Oddanie głosu następuje przez klikniecie okienka „Głosuj” na profilu danej Finalistki na stronie internetowej www.mrssporty.pl/wybory-mrssporty-roku-2018/. Jedna osoba może oddać tylko jeden głos. Weryfikacja głosów nastąpi w dniach 1 − 2 października 2018 roku. Decyduje adres IP.

7. Mrs.Sporty Roku zostanie Finalistka, na którą zostanie oddana największa liczba głosów.

8. Wyniki wyborów Mrs.Sporty Roku zostaną ogłoszone w dniu 3.10.2018 r. na stronie internetowej www.mrssporty.pl oraz na profilu Mrs.Sporty na portalu społecznościowym Facebook.

                                                         § 5
                                                    Nagroda

1. Nagrodami rzeczowymi („Nagroda”) w Konkursie są:

     1) w przypadku Finalistek, z wyłączeniem Mrs. Sporty Roku – gadżety Mrs.Sporty o łącznej wartości 1000 (tysiąc) złotych;

     2) w przypadku Mrs.Sporty Roku – weekend w SPA dla dwóch osób, o łącznej wartości 2000 (dwa tysiące) złotych.

2. Nagroda jest wydawana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości jej zamiany, w szczególności na ekwiwalent pieniężny.

3. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda przypadnie osobie fizycznej, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody, podanej w ust. 1 powyżej. W takim przypadku, nagroda pieniężna, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona Uczestnikowi Konkursu, lecz zostanie pobrana przez Organizatora, przed wydaniem Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, warunkiem wydania Nagrody jest podanie Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu, wszystkich danych niezbędnych do wypełnienia formularza koniecznego do odprowadzenia podatku.

6. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu, w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyników wyboru Mrs.Sporty nie przekaże Organizatorowi Konkursu na adres e-mail kontakt@mrssporty.com danych, o których mowa w ust. 5 powyżej, traci prawo do Nagrody.

7. Przekazanie Nagrody  nastąpi za pośrednictwem Klubu, w terminie do 30 dni od podania przez Uczestnika Konkursu danych, o których mowa w ust. 5 powyżej. 

                                                         § 5

                   Termin zgłoszenia udziału w Konkursie

1. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać w terminie określonym przez Klub, z którym Uczestnik Konkursu ma zawartą umowę o członkostwo.

2.   Zgłoszenie udziału w Konkursie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie jest brane pod uwagę przy przyznawaniu Nagrody.

                                                         § 7

                          Administrowanie danymi osobowymi

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest wspólnie Organizator oraz Klub z którym Uczestnik Konkursu zawarł umowę o członkostwo („Współadministratorzy”/„Współadministrator”).

2. Współadministratorzy uzgodnili, że:

1) Klub z którym Uczestnik Konkursu ma zawartą umowę o członkostwo jest odpowiedzialny wobec Uczestnika Konkursu za wykonanie obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”);

2) Organizator jest odpowiedzialny za umożliwienie Uczestnikowi Konkursu wykonywania praw wynikających z RODO (zobacz ust. 10). Tym niemniej Uczestnik Konkursu może wykonywać swoje prawa wobec Klubu z którym ma zawartą umowę o członkostwo, W takim przypadku Klub przekaże żądanie Uczestnika Konkursu Organizatorowi, który zrealizuje żądanie.

3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu są przekazywane tak zwanym odbiorcom, a więc osobom przetwarzającym dane w imieniu Współadministratorów, którzy świadczą usługi na rzecz Współadministratorów i potrzebują w tym celu danych osobowych Uczestnika Konkursu. Będą to podmioty wspierające Współadministratorów w zakresie zarządzania narzędziami informatycznymi oraz podmioty tworzące i obrabiające materiał fotograficzny, w tym graficy, podmioty świadczące pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego oraz w razie takiej potrzeby podmioty świadczące usługi prawne .

4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu są przetwarzane w celu:

1) przeprowadzenia i udziału w Konkursie (w szczególności wyłonienia Mrs.Sporty Roku i Klubowiczki Roku, ogłoszenia wyników Konkursu, doręczenia Nagród, wysłania informacji związanych z Konkursem) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.  na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

2) promowania Konkursu oraz marki Mrs.Sporty w materiałach reklamowych i promocyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

3) wypełnienia obowiązków podatkowych związanych z wydaniem Nagrody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorach.

5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu w innych celach niż wskazane w ust. 4 odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Uczestnika Konkursu i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

6. Podanie pozyskiwanych danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest brak możliwości realizowania celów, o których mowa w ust. 3, w tym przede wszystkim wyłączenie możliwości wzięcia udziału w Konkursie i wydania Nagrody.

7. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane:

1)   w przypadku danych przetwarzanych w celu przeprowadzenia i udziału w Konkursie - przez okres niezbędny do przeprowadzenia  i udziału w Konkursie, chyba że Uczestnik Konkursu cofnie wcześniej zgodę;

2)   promowania Konkursu oraz marki Mrs.Sporty w materiałach reklamowych i promocyjnych – przez okres 1 roku od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, chyba że Uczestnik Konkursu cofnie wcześniej zgodę;

3)   wypełnienia obowiązków podatkowych związanych z wydaniem Nagrody – przez okres niezbędny do rozliczenia podatku oraz przez okres pięcioletni, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w odniesieniu do danych osobowych, których obowiązek przetwarzania wynika z przepisów podatkowych

8. Współadministratorzy nie podejmują decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania, na podstawie danych osobowych Uczestnika Konkursu.

9. Współadministratorzy nie przekazują danych osobowych Uczestnika Konkursu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy się zwrócić do Organizatora danych osobowych na jego adres lub wysłać wiadomość drogą e-mail: kontakt@mrssporty.com .

11. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

                                                         § 8

                                     Postanowienia końcowe

1. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mrssporty.pl.

3. Wszelkie pytania, uwagi lub skargi dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora pod adres e-mail kontakt@mrssporty.com.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa.

 

 

11. lipca 2018 r.
Zamknij menu