Regulamin konkursu Mrs.Sporty Roku 2019

§ 1
Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Mrs. Sporty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Elsterska 4 lok. 1, 03-907 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000473414, NIP: 1132868279, REGON 146833913 ("Organizator"), adres e-mail: kontakt@mrssporty.com.

§ 2
Przedmiot i cel konkursu

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Mrs.Sporty Roku spośród Klubowiczek Roku, które dokonają zgłoszenia udziału w Konkursie („Uczestnicy Konkursu”).
 2. Klubowiczki Roku są wyłaniane spośród członkiń klubu sportowego Mrs.Sporty, („Klubowiczek”), na zasadach i w terminie określonym przez klub sportowy Mrs.Sporty, z którym Klubowiczka ma zawartą umowę o członkostwo (pod warunkiem, że Klub dokonuje wyboru Klubowiczki Roku).
 3. Klubowiczka Roku zgłasza udział w Konkursie najpóźniej w terminie do dnia 27 września 2019 roku, w klubie sportowym Mrs.Sporty, z którym zawarła umowę o członkostwo („Klub”), na specjalnym formularzu zgłoszeniowym, załączając do niego dwa swoje zdjęcia (zdjęcie przed zawarciem umowy o członkostwo w Klubie i aktualne zdjęcie) („Formularz zgłoszeniowy”).
 4. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko kompletne zgłoszenia udziału w Konkursie, z uwzględnieniem warunków określonych w Regulaminie.
 5. Klubowiczka Roku, która dokonała zgłoszenia udziału w Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają ją do udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który nie spełnia warunków określonych w Regulaminie może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej nagrody.

§ 3
Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba niepełnoletnia, pod warunkiem wyrażenia zgody na udział w Konkursie przez jej prawnego opiekuna.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni u Organizatora lub w Klubie na podstawie stosunku pracy lub pozostający z nimi w stosunku zlecenia lub umowy o dzieło oraz najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§4 Przebieg konkursu

 1. Klub przesyła Formularze zgłoszeniowe Uczestników Konkursu do Organizatora w terminie do dnia 30 września 2019 roku w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt(at)mrssporty.com.
 2. W głosowaniu na stronie internetowej, zostaną wyłonione trzy Uczestniczki Konkursu, które uzyskają największą liczbę głosów („Finalistki”). Głos na Uczestnika Konkursu można oddać w dniach 15 − 31 października 2019 roku.
 3. Oddanie głosu następuje przez kliknięcie okienka „Głosuj” na profilu danej Uczestniczki Konkursu. Jedna osoba może oddać tylko jeden głos. Weryfikacja głosów nastąpi w dniach 1 − 2 listopada 2019 roku. Decyduje adres IP.
 4. Spośród Finalistek Organizator reprezentowany przez Dział Marketingu dokona wyboru Mrs.Sporty Roku.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 4 listopada 2019 roku na stronie internetowej www.mrssporty.pl oraz na profilu Mrs.Sporty na portalu społecznościowym Facebook.

 

§ 5

 

Nagroda

1. Nagrodami rzeczowymi („Nagroda”) w Konkursie są:

 • w przypadku pozostałych Finalistek, z wyłączeniem Mrs. Sporty Roku – gadżety Mrs.Sporty o łącznej wartości 500 (pięćset) złotych;
 • w przypadku Mrs.Sporty Roku – weekend w SPA dla dwóch osób, o łącznej wartości 2000 (dwa tysiące) złotych.

2. Nagroda jest wydawana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości jej zamiany, w szczególności na ekwiwalent pieniężny.

3. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda przypadnie osobie fizycznej, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody, podanej w ust. 1 powyżej. W takim przypadku, nagroda pieniężna, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona Uczestnikowi Konkursu, lecz zostanie pobrana przez Organizatora, przed wydaniem Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, warunkiem wydania Nagrody jest podanie Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu, wszystkich danych niezbędnych do wypełnienia formularza koniecznego do odprowadzenia podatku.

6. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu, w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu nie przekaże Organizatorowi na adres e-mail: kontakt(at)mrssporty.com danych, o których mowa w ust. 5 powyżej, traci prawo do Nagrody.

7. Przekazanie Nagrody nastąpi za pośrednictwem Klubu, w terminie do 30 dni od podania przez Uczestnika Konkursu danych, o których mowa w ust. 5 powyżej.

§ 6
Termin zgłoszenia udziału w Konkursie

 1. Zgłoszenia udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu należy dokonać w terminie do dnia 30 września 2019 roku w sposób określony w § 2 ust. 3.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie jest brane pod uwagę przy przyznawaniu Nagrody.

§ 7
Administrowanie danymi osobowymi

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestnika Konkursu są przekazywane tak zwanym odbiorcom, a więc osobom przetwarzającym dane w imieniu Organizatora, którzy świadczą usługi na rzecz Organizatora i potrzebują w tym celu danych osobowych Uczestnika Konkursu. Będą to Klub, z którym Uczestnik Konkursu zawarł umowę o członkostwo, podmioty wspierające Organizatora w zakresie zarządzania narzędziami informatycznymi oraz podmioty tworzące i obrabiające materiał fotograficzny, w tym graficy, podmioty świadczące usługi rachunkowe, podmioty świadczące pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego oraz w razie takiej potrzeby podmioty świadczące usługi prawne.
 3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu są przetwarzane w celu: 1) przeprowadzenia i udziału w Konkursie (w szczególności wyłonienia Mrs.Sporty Roku, ogłoszenia wyników Konkursu, doręczenia Nagród, wysłania informacji związanych z Konkursem) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą; 2) promowania Konkursu oraz marki Mrs.Sporty w materiałach reklamowych i promocyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą; 3) wypełnienia obowiązków podatkowych związanych z wydaniem Nagrody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu w innych celach niż wskazane w ust. 3 odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Uczestnika Konkursu i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 5. Podanie pozyskiwanych danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest brak możliwości realizowania celów, o których mowa w ust. 3, w tym przede wszystkim wyłączenie możliwości wzięcia udziału w Konkursie i wydania Nagrody.
 6. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane: 1) w przypadku danych przetwarzanych w celu przeprowadzenia i udziału w Konkursie - przez okres niezbędny do przeprowadzenia i udziału w Konkursie, chyba że Uczestnik Konkursu cofnie wcześniej zgodę; 2) promowania Konkursu oraz marki Mrs.Sporty w materiałach reklamowych i promocyjnych – przez okres 1 roku od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, chyba że Uczestnik Konkursu cofnie wcześniej zgodę; 3) wypełnienia obowiązków podatkowych związanych z wydaniem Nagrody – przez okres niezbędny do rozliczenia podatku oraz przez okres pięcioletni, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w odniesieniu do danych osobowych, których obowiązek przetwarzania wynika z przepisów podatkowych.
 7. Organizator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania, na podstawie danych osobowych Uczestnika Konkursu.
 8. Organizator nie przekazuje danych osobowych Uczestnika Konkursu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy się zwrócić do Organizatora danych osobowych na jego adres lub wysłać wiadomość drogą e-mail: kontakt@mrssporty.com.
 10. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mrssporty.pl
 3. Wszelkie pytania, uwagi lub skargi dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora pod adres e-mail: kontakt@mrssporty.com.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa.
28. sierpnia 2019 r.
Zamknij menu