REGULAMIN KONKURSU "Wytańcz sobie piękną figurę"

§ 1
Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Mrs. Sporty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Borkowska 20h, 05-077 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000473414, NIP: 1132868279, REGON 146833913 ("Organizator"). Konkurs nie jest powiązany z portalem Facebook, nie jest w żaden sposób organizowany ani sponsorowany przez portal Facebook. Portal Facebook nie jest również odbiorcą danych i informacji dostarczonych przez osobę dokonującą zgłoszenia udziału w Konkursie.

 

 

§ 2
Przedmiot i cel konkursu

1. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Uczestników Konkursu, którzy w ramach zespołu wybranego w danym klubie Mrs.Sporty („Zespół’”) dokonają zgłoszenia udziału w Konkursie.

  1. Zgłoszenie udziału w Konkursie polega na wykonaniu przez Uczestników Konkursu w ramach Zespołu układu tanecznego określonego przez Organizatora („Układ”) oraz przesłaniu Organizatorowi nagrania z wykonania Układu przez Zespół. 
  2. Uczestnik Konkursu może brać udział w Konkursie tylko w ramach jednego Zespołu.  Każdy klub Mrs.Sporty („Klub Mrs.Sporty”) może dokonać tylko jednego zgłoszenia w Konkursie.

4. Każdy Zespół prowadzi trener klubu Mrs.Sporty („Trener”).

5. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko kompletne zgłoszenia udziału w Konkursie dokonane z uwzględnieniem warunków określonych w Regulaminie.

6. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu.

7. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który nie spełnia warunków określonych w Regulaminie może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej nagrody.

§ 3
Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są klubowiczkami Klubu Mrs.Sporty oraz Trenerzy, z zastrzeżeniem ust. 2 ("Uczestnik Konkursu").

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni u Organizatora lub pozostający z nim w stosunku zlecenia lub umowy o dzieło oraz najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 4
Przebieg konkursu

1. Konkurs składa się z trzech etapów: zgłoszenia udziału w Konkursie, wyboru Finalistów oraz wyboru zwycięskiego Zespołu.

2. Organizator udostępni Układ poprzez przesłanie nagrania prezentującego Układ klubom Mrs.Sporty za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 26.05.2018 r.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w dniach od 26.05.2018 r. do 07.06.2018 r. nagrania z wykonania Układu przez Uczestników Konkursu w ramach Zespołu na adres e-mail pkruszewska-zelman@mrssporty.com. Nagranie z wykonania Układu powinno zostać utrwalone w formacie MP4.

4. Nagranie z wykonania Układu przesyła Organizatorowi Trener. Każdy Zespół może przesłać tylko jedno nagranie z wykonania Układu.

5. Na podstawie wszystkich prawidłowych zgłoszeń udziału w Konkursie, Organizator reprezentowany przez Radę Marketingową dokona wyboru pięciu Zespołów, które w jego ocenie wykonały Układ w najciekawszy sposób („Finaliści”).

6. W skład Rady Marketingowego wyłonione na drodze głosowania Franczyzobiorców.

7. Ogłoszenie Finalistów nastąpi w dniu 11.06.2018 r. na portalu Facebook przez udostępnienie w profilu Mrs. Sporty Polska nagrań Układu przesłanych przez Finalistów.

8. Wyłonienie zwycięskiego Zespołu spośród Finalistów nastąpi w drodze głosowania na portalu Facebook w profilu Mrs. Sporty Polska.

9. Pod uwagę zostaną wzięte wyłącznie głosy oddane w okresie od 11.06.2018 r. do 20.06.2018 r.

10. Oddanie głosu następuje przez kliknięcie przycisku „like” przy poście z nagraniem Układu wykonanego przez określonego Finalistę. Jedna osoba może oddać tylko jeden głos.

11. Zwycięzcą Konkursu zostanie Finalista, który otrzyma największą liczbę głosów.

12. Wyniki wyborów Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 22.06.2018 r. na portalu Facebook w profilu Mrs.Sporty Polska oraz na stronie www.mrssporty.pl.

§ 5
Nagroda

1. Nagrodami rzeczowymi („Nagroda”) w Konkursie są:

1) w przypadku Uczestników Konkursu:

a) nagroda niespodzianka marki Ziaja o wartości 3000 złotych,

b) nagroda niespodzianka marki Mrs.Sporty o wartości 512 złotych;

2) w przypadku Trenera szkolenie organizowane przez Organizatora, o wartości 300 złotych.

2. Nagroda jest wydawana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości jej zamiany, w szczególności na ekwiwalent pieniężny.

3. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda przypadnie osobie fizycznej, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody, podanej w ust. 1 powyżej. W takim przypadku, nagroda pieniężna, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona Uczestnikowi Konkursu, wchodzącemu w skład zwycięskiego Zespołu, lecz zostanie pobrana przez Organizatora, przed wydaniem Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, warunkiem wydania Nagrody jest podanie Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu, wchodzącego w skład zwycięskiego Zespołu, wszystkich danych niezbędnych do wypełnienia formularza koniecznego do odprowadzenia podatku.

6. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu, wchodzący w skład zwycięskiego Zespołu, w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyników wyboru Konkursu, nie przekaże Organizatorowi Konkursu za pośrednictwem funkcji Wiadomość na portalu społecznościowym Facebook danych, o których mowa w ust. 5 powyżej, traci prawo do Nagrody.

7. Przekazanie Nagrody  nastąpi za pośrednictwem klubu Mrs.Sporty w którym Uczestnik Konkursu, wchodzący w skład zwycięskiego Zespołu, jest klubowiczką, w terminie do 30 dni od podania przez Uczestnika danych, o których mowa w ust. 5 powyżej.

§ 6
Termin zgłoszenia udziału w Konkursie

1. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać w dniach od 25.05.2018 r. do 07.06.2018 r.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie jest brane pod uwagę przy przyznawaniu nagrody.

§ 7
Wykorzystanie wizerunku

1. Uczestnik Konkursu wyraża nieodwołalnie i nieodpłatnie zgodę na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora oraz osoby prowadzące kluby Mrs.Sporty wizerunku Uczestnika Konkursu utrwalonego na nagraniu z wykonania Układu, jego imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz wypowiedzi i danych zawartych w wywiadach udzielonych przez Uczestnika Konkursu Organizatorowi w związku z przeprowadzeniem i jego udziałem w Konkursie, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wszelkie materiały informacyjne i marketingowe Organizatora oraz osób prowadzących kluby Mrs.Sporty, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej  rozpowszechniane i emitowane w klubach Mrs.Sporty jak i poza nimi, na stronach internetowych Organizatora oraz klubów Mrs.Sporty, w mediach społecznościowych, a także na portalu You Tube − w materiałach poświęconych klubom Mrs.Sporty.

2. Zgoda obejmuje również wykorzystanie wizerunku i wypowiedzi w wersji papierowej i wersji elektronicznej w materiałach szkoleniowych Organizatora.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 1, obejmuje możliwość wykonywania, utrwalania i zwielokrotniania, wykorzystywania, przerabiania i powielania, udostępniania, wystawiania, wyświetlania i rozpowszechniania zdjęć i filmów zawierających obraz i dźwięk, każdą znaną techniką, za pośrednictwem dowolnego medium, w dowolnej formie, w tym w sieci Internet, a w szczególności w mediach społecznościowych, do celów marketingowych oraz promocji marki Mrs. Sporty przez Organizatora oraz osoby prowadzące kluby Mrs.Sporty, w całości jak i wybranych fragmentów. 

§ 8
Administrowanie danymi osobowymi

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Organizator.

2. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Uczestnik Konkursu, Organizator oraz osoby, którym zostanie powierzone wykonanie obowiązków w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.

3. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

4. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub niepodanie danych osobowych może skutkować dalszym wyłączeniem możliwości udziału w Konkursie.

5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane są w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i udziału w Konkursie (w szczególności wyłonienia zwycięzcy, ogłoszenia wyników, doręczenia nagród, wysłania informacji związanych z Konkursem) oraz w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj.: (i) na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub (ii) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora danych osobowych jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu w innych celach niż wskazane w ust. 5 odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Uczestnika Konkursu i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

7. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy o członkostwo, jak również po jej wygaśnięciu, jednakże wyłącznie w zakresie realizacji celów marketingowych i handlowych.

8. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy się zwrócić do Organizatora na jego adres lub wysłać wiadomość drogą e-mail.

9. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie www.mrssporty.pl oraz portalu społecznościowym Facebook w profilu Mrs. Sporty Polska.

Wszelkie pytania, uwagi lub skargi dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora pod adres e-mail: pkruszewska-zelman@mrssporty.com.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa.

25. kwietnia 2018 r.
Zamknij menu