Wyzwanie płaski brzuch na lato. Regulamin konkursu

§ 1
ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest Mrs. Sporty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Elsterska 4, 03-907 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000473414, NIP: 1132868279, REGON 146833913 ("Organizator"). Konkurs nie jest powiązany z portalem Facebook, nie jest w żaden sposób organizowany ani sponsorowany przez portal Facebook. Portal Facebook nie jest również odbiorcą danych i informacji dostarczonych przez osobę dokonującą zgłoszenia udziału w Konkursie.

§ 2
PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

1. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Uczestników Konkursu, którzy w ramach zespołu wybranego w danym klubie Mrs.Sporty („Zespół’”) dokonają zgłoszenia udziału w Konkursie.

2.    Zgłoszenie udziału w Konkursie polega na przesłaniu Organizatorowi tabeli zawierających pomiary w talii uczestniczek konkursu. Pomiary powinny odzwierciedlać utracone centymetry w talii w dniach 02.05.2019-29.06.2019 

3.    Uczestnik Konkursu może brać udział w Konkursie tylko w ramach jednego Zespołu.  Każdy klub Mrs.Sporty („Klub Mrs.Sporty”) może dokonać tylko jednego zgłoszenia w Konkursie.

4. Każdy Zespół prowadzi trener klubu Mrs.Sporty („Trener”).

5. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko kompletne zgłoszenia udziału w Konkursie dokonane z uwzględnieniem warunków określonych w Regulaminie.

6. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu.

7. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który nie spełnia warunków określonych w Regulaminie może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej nagrody.

§ 3
UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są klubowiczkami Klubu Mrs.Sporty oraz Trenerzy, z zastrzeżeniem ust. 2 ("Uczestnik Konkursu").

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni u Organizatora lub pozostający z nim w stosunku zlecenia lub umowy o dzieło oraz najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 4
PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: zgłoszenia udziału w Konkursie, wyboru zwycięskiego Zespołu.

2. Organizator udostępni tabelę z pomiarami uczestniczących w konkursie w danym klubie Pań poprzez przesłanie jej za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 13.07.2019 r.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w dniach od 30.06.2019 r. do 13.07.2019 r. tabeli z pomiarami w talii Pań z danego Zespołu na adres e-mail pkruszewska-zelman@mrssporty.com. 

4. Tabelę z pomiarami przesyła Organizatorowi Trener. Każdy Zespół może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

5. Na podstawie wszystkich prawidłowych zgłoszeń udziału w Konkursie, Organizator reprezentowany przez managera marketingu dokona wyboru Zespołów, którego członkinie straciły najmniej centymetrów w talii („Finaliści”).

6. Ogłoszenie Finalistów nastąpi w dniu 01.08.2019 r. na portalu Facebook oraz na stronie www.mrssporty.pl.

§ 5
NAGRODA

1. Nagrodami rzeczowymi („Nagroda”) w Konkursie są w przypadku Uczestników Konkursu udział w evencie wieczornym o wartości 1000 złotych za zajęcie pierwszego miejsca.

2. Nagroda jest wydawana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości jej zamiany, w szczególności na ekwiwalent pieniężny.

3. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda przypadnie osobie fizycznej, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody, podanej w ust. 1 powyżej. W takim przypadku, nagroda pieniężna, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona Uczestnikowi Konkursu, wchodzącemu w skład zwycięskiego Zespołu, lecz zostanie pobrana przez Organizatora, przed wydaniem Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, warunkiem wydania Nagrody jest podanie Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu, wchodzącego w skład zwycięskiego Zespołu, wszystkich danych niezbędnych do wypełnienia formularza koniecznego do odprowadzenia podatku.

§ 6
TERMIN ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać w dniach od 30.06.2019 r. do 13.07.2019 r.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie jest brane pod uwagę przy przyznawaniu nagrody.

§ 7
ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Organizator.

2. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Uczestnik Konkursu, Organizator oraz osoby, którym zostanie powierzone wykonanie obowiązków w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, podmioty wspierające Organizatora w zakresie zarządzania narzędziami informatycznymi oraz podmioty tworzące i obrabiające materiał fotograficzny, w tym graficy, podmioty świadczące pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego oraz w razie takiej potrzeby podmioty świadczące usługi prawne.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest brak możliwości realizowania celów, o których mowa w ust. 4, w tym przede wszystkim wyłączenie możliwości wzięcia udziału w Konkursie i wydania Nagrody.

4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu są przetwarzane w celu:

1)             przeprowadzenia i udziału w Konkursie (w szczególności wyłonienia Zwycięzcy, ogłoszenia wyników Konkursu, doręczenia Nagród, wysłania informacji związanych z Konkursem) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.  na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

2)             promowania Konkursu oraz marki Mrs.Sporty w materiałach reklamowych i promocyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

3)             wypełnienia obowiązków podatkowych związanych z wydaniem Nagrody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze.

5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu w innych celach niż wskazane w ust. 4 odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Uczestnika Konkursu i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

6. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane:

1) w przypadku danych przetwarzanych w celu przeprowadzenia i udziału w Konkursie - przez okres niezbędny do przeprowadzenia  i udziału w Konkursie, chyba że Uczestnik Konkursu cofnie wcześniej zgodę;

2) promowania Konkursu oraz marki Mrs.Sporty w materiałach reklamowych i promocyjnych – przez okres 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu;

3) wypełnienia obowiązków podatkowych związanych z wydaniem Nagrody – przez okres niezbędny do rozliczenia podatku oraz przez okres pięcioletni, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w odniesieniu do danych osobowych, których obowiązek przetwarzania wynika z przepisów podatkowych.

7. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy się zwrócić do Organizatora na jego adres lub wysłać wiadomość drogą e-mail.

8. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie www.mrssporty.pl.

Wszelkie pytania, uwagi lub skargi dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora pod adres e-mail: pkruszewska-zelman@mrssporty.com.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa.

01. maja 2019 r.
Zamknij menu