Regulamin konkursu #cwiczewdomu

§ 1
Organizator konkursu

Organizatorem konkursu "#cwiczewdomu" („Konkurs”) jest Mrs. Sporty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Elsterska 4, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000473414, NIP: 1132868279, REGON: 146833913 ("Organizator"). Konkurs nie jest powiązany z portalem Facebook, nie jest w żaden sposób organizowany ani sponsorowany przez portal Facebook. Portal Facebook nie jest również odbiorcą danych i informacji dostarczonych przez osobę dokonującą zgłoszenia udziału w Konkursie.

§ 2
Przedmiot i cel konkursu

1. Udział w Konkursie jest możliwy tylko na warunkach uczestnictwa wymienionych w Regulaminie.

2. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie zgodnie z postanowieniami Regulaminu trzech osób, które w w dniach 25-28.03.2020 roku dokonają zgłoszenia udziału w Konkursie („Uczestnik”).

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie o to, jak ćwiczysz w domu poprzez zamieszczenie odpowiedzi w formie wideo lub zdjęcia w komentarzu pod postem dotyczącym Konkursu.

3. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko kompletne zgłoszenia udziału w Konkursie dokonane z uwzględnieniem warunków określonych w Regulaminie.

4.  Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu.

5.  Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełnia warunków określonych w Regulaminie lub który narusza warunki uczestnictwa wymienione w Regulaminie lub zgłosił udziału w Konkursie za pośrednictwem jednego lub kilku nienazwanych kont na portalu Facebook, może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do nagrody.

6. Zdjęcia i komentarze, które naruszają wytyczne portalu Facebook, prawo, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich zostaną niezwłocznie usunięte, a Uczestnik, który je umieścił, zostanie wyłączony z udziału w Konkursie.

7.  Udział w Konkursie nie jest uzależniony od zakupu towarów lub usług.

§ 3
Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która najpóźniej w dacie zgłoszenia udziału w Konkursie uzyskała pełnoletność.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni u Organizatora lub pozostający z nim w stosunku zlecenia lub umowy o dzieło oraz najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 4                                                             
Przebieg konkursu

1.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie w dniach 25-28 marca 2020 roku.

2.  Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia udziału w Konkursie. Zamieszczenie wielu odpowiedzi w komentarzu pod postem dotyczącym Konkursu przez jednego Uczestnika jest traktowane jako jedno zgłoszenie udziału w Konkursie, a podana liczba mięśni zostanie zsumowana.

3. Spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń udziału w Konkursie, Organizator wybierze trzy najciekawsze. Jej autor otrzyma nagrodę rzeczową („Nagroda”) w postaci plecaka sportowego.

4.  Organizator Konkursu, w terminie do dnia 1 kwietnia 2020 roku, skontaktuje się z wyłonionymi Zwycięzcami za pośrednictwem funkcji Wiadomość na portalu społecznościowym Facebook w celu uzyskania od Zwycięzcy dodatkowych danych, które są niezbędne do przekazania Nagrody. Przez dodatkowe dane rozumie się:

1) imię i nazwisko Zwycięzcy;

2) dokładny adres do wysyłki Nagrody.

5. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda przypadnie osobie fizycznej, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody, podanej w § 5. W takim przypadku, nagroda pieniężna, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz zostanie pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, warunkiem wydania Nagrody jest podanie Organizatorowi przez Zwycięzcę wszystkich danych niezbędnych do wypełnienia formularza koniecznego do odprowadzenia podatku.

8. W przypadku, gdy wyłoniony Zwycięzca w ciągu 5 dni od dnia otrzymania od Organizatora, w sposób określony w ust. 4 powyżej, informacji o wygranej, nie przekaże Organizatorowi Konkursu danych, o których mowa w ust. 4 i 7 powyżej, traci prawo do Nagrody. W takiej sytuacji Organizator zastrzega możliwość przekazania Nagrody innemu wyłonionemu Uczestnikowi.

7. Przekazanie Nagrody Zwycięzcy nastąpi w drodze przesyłki kurierskiej, na koszt Organizatora Konkursu, w terminie do 30 dni od podania przez Uczestnika danych, o których mowa w ust. 4 i 7 powyżej.

§ 5
Nagroda

1. Nagrodami w Konkursie są:

 1) 3 bidony i 3 ręczniki Mrs.Sporty

2. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.

3. Nagroda jest wydawana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości jej zamiany, w szczególności na ekwiwalent pieniężny.

§ 6
Termin zgłoszenia udziału w Konkursie

1. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać w dniach 25-28 marca 2020 r.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie jest brane pod uwagę przy przyznawaniu Nagrody.

§ 7
Administrowanie danymi osobowymi

1. Dane osobowe oraz wszelkie informacje o Uczestnikach są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, ogłoszenia wyników, doręczenia Nagród, wysłania informacji związanych z Konkursem oraz dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie przez Uczestnika uniemożliwia otrzymanie przez niego Nagrody. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na swoją szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

2. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne ujawnienie, podczas ogłoszenia wyników Konkursu, na profilu Mrs. Sporty Polska znajdującym się na portalu społecznościowym Facebook, jego imienia i nazwiska lub nazwy, którą Uczestnik posługuje się na portalu społecznościowym Facebook.


§ 8
Postanowienia końcowe

1. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny. 

2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na profilu Mrs. Sporty Polska znajdującym się na portalu społecznościowym Facebook.

3. Wszelkie pytania, uwagi lub skargi dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora pod adresem kontakt(at)mrssporty.com.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa.

25. marca 2020 r.
Zamknij menu